فایل کامل ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فایل کامل ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت فایل کامل ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت شامل 9 فصل: 1- عددهای صحیح و گویا  2- عددهای اول 3- چند ضلعی ها 4- جبر و معادله 5- بردار و مختصات 6- مثلث  7- توان و جذر 8- آمار و احتمال 9- دایره. تعداد اسلایدها: 701 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل نهم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل نهم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت فصل نهم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – دایره تعداد اسلایدها: 66 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل هشتم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل هشتم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت فصل هشتم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – آمار و احتمال تعداد اسلایدها: 75 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل هفتم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل هفتم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – توان و جذر تعداد اسلایدها: 90 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل ششم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل ششم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – مثلث تعداد اسلایدها: 81 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل چهارم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل چهارم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – جبر و معادله تعداد اسلایدها: 98 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل پنجم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل پنجم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – بردار و مختصات تعداد اسلایدها: 65 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل سوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل سوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – چند ضلعی ها تعداد اسلایدها: 99 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل دوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل دوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – عددهای اول تعداد اسلایدها: 55 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل اول ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل اول ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – عددهای صحیح و گویا تعداد اسلایدها: 90 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل