ریاضی پایه هشتم فصل اول و سوم

ریاضی پایه هشتم فصل اول و سوم تعداد اسلاید : 38 ریاضی پایه هشتم فصل اول و سوم به اعدادی که شامل اعداد مثبت، صفر و اعداد منفی باشند، اعداد صحیح می گویند. در صفحه به هر خط شکسته ی بسته  چندضلعی گفته می شود به شرط آنکه ضلع ها يکديگر را قطع نکنند؛ مگر […]