تدریس درس 1 ( دنباله ی هندسی) فصل 3 (الگوهای غیر خطی )

تدریس درس 1 ( دنباله ی هندسی) فصل 3 (الگوهای غیر خطی ) در این چهار فیلم  ؛ درس 1 ( دنباله ی هندسی) فصل 3 ریاضی دوازدهم انسانی تدریس شده وتمام  فعالیت ها…