آزمون فصل اول ریاضی ششم – الگو های عددی – عدد نویسی مهرماه 97

آزمون فصل اول ریاضی ششم – الگو های عددی – عدد نویسی مهرماه 97 این آزمون در دو صفحه با ورد قابل ویرایش تهیه شده  که مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی می باشد آزمون با توجه به سطح یادگیری دانش آموزان وهدف های یادگیری دانش آموزاان و نقش ارزشیابی توصیفی درآموزش تهیه شده است […]