درس ریاضی : توان و ریشه

درس ریاضی : توان و ریشه در سال گذشته با مطالب زیر آشنا شدیم: عددی که توان ندارد، توان یک می گیرد. هر عدد به توان یک برابر با خود عدد است. هر عدد به توان صفر برابر با یک می شود. یک به هر توانی برابر با یک است…   فایل در قالب پاورپوینت […]