فرمول و راه های کامل پیدا کردن(محیط ، مساحت ، حجم) تمامی اشکال هندسی

فرمول و راه های کامل پیدا کردن(محیط ، مساحت ، حجم) تمامی اشکال هندسی این فرمول ها شامل تمامی اشکال هندسی میشود و تمامی محیط و مساحت و حجم را…