فرمول تولید روغن ولک

فرمول تولید روغن ولک یکی از راههای کنترل و کاهش خسارت آفاتی مانند شپشکها، شته ها،کنه ها، و تخمهای بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماریهای درختان میوه استفاده از…