روش تولید و فراوری کلسیم پلی سولفاید

روش تولید و فراوری کلسیم پلی سولفاید در این فایل روش تهیه کلسیم پلی سولفاید ارائه شده است.  این محلول به عنوان حشره کش و همچنین آفت کش روی درختان…