روش تولید هورمون رشد گیاهی اوکسین

روش تولید هورمون رشد گیاهی اوکسین هورمون اکسین را می توان به صورت مصنوعی تولید کرد.  این هورمون گیاهی در دوزهای بسیار کم اثر ریشه زایی روی گیاه دارد و…