مدیریت پروژه چیست *** Project management

مدیریت پروژه چیست *** Project management ´ تعریف مدیریت : فرآیند دستیابی به اهداف و مقاصد مشخص ´ تعریف مدیریت پروژه : تلفیقی هنر گردآوری امکانات و انجام کار توسط…