بازار در دوران اسلامی ایران و قسمت های مختلف بازار ایرانی

بازار در دوران اسلامی ایران و قسمت های مختلف بازار ایرانی   بازارهای اصلی غالبا یه شکل خطی و در امتداد مهمترین راه و معبر شهری شکل می گرفته است.…