پروژه راهسازی پرگارزنی و طراحی civil3D

پروژه راهسازی پرگارزنی و طراحی civil3D این پروژه شامل نقشه توپوگرافی قابل استفاده و فایل های پرگار زنی دفترچه محاسبات پارامتر های مورد نیاز و فایل طرحی با نرم افزار…