طراحی بر اساس عملکرد – دیوار برشی فولادی (SPSW)

طراحی بر اساس عملکرد – دیوار برشی فولادی (SPSW) این فایل شامل یک ساختمان 8 طبقه با اسکلت فلزی به سیستم باربری دوگانه دیواربرشی فولادی و قاب خمشی  بر اساس…