تدریس فصل 7 (احتمال ) ریاضی 3 دوازدهم تجربی

تدریس فصل 7 (احتمال ) ریاضی 3 دوازدهم تجربی در این دو فیلم  ؛ فصل 7 (هندسه ) ریاضی دوازدهم تجربی تدریس شده وتمام  فعالیت ها و کار در کلاس ها و تمارین…