درسنامه احیای نوزاد

درسنامه احیای نوزاد درسنامه احیای نوزاد-ویرایش هفتم1398 NRP 294صفحه و به صورت فارسی می باشد. شامل درس اول-مبانی احیای نوزاد درس دوم-آمادگی برای احیا درس سوم-گام های نخستین مراقبت از…