دانلود شاخص زیست اقلیمی انسانی

دانلود شاخص زیست اقلیمی انسانی  نمودار یا شاخص زیست اقلیمی انسانی (بیوکلیماتیک انسانی) که به شاخص اولگی نیز معروف است، شاخصی است که بیانگر شرایط آب و هوایی یک ایستگاه…