تحقیق وقف در فرهنگ اسلام

تحقیق وقف در فرهنگ اسلام دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، وقف در فرهنگ اسلام، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : کلمه نخستاز جمله اموری که شایسته است در جوامع اسلامی، بویژه…