تحقیق وحی و نبوت

تحقیق وحی و نبوت دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، وحی و نبوت، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : معنی وحیتوجه به معنی لغوی الفاظی که در شرع یا عرف مثلا معنی…