تحقیق وحياني بودن ساختار قرآن

تحقیق وحياني بودن ساختار قرآن دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، وحياني بودن ساختار قرآن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : وحيانى بودن ساختار قرآن در نظام واژگانى, چگونگى چينش جمله ها…