تحقیق واجبات نماز

تحقیق واجبات نماز دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، واجبات نماز، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : نماز جمعه دو ركعت است ، مانند نماز صبح ولي دو خطبه دارد كه توسط…