تحقیق دیدگاه امام خمینی نسبت به هنر

تحقیق دیدگاه امام خمینی نسبت به هنر دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، هنر از دیدگاه امام خمینی ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : امروزه مقوله هنر، از مقولاتى است كه…