تحقیق هرمنوتيك صوفيانه‌ي غزالي قرآن خانه‌ي من است

تحقیق هرمنوتيك صوفيانه‌ي غزالي قرآن خانه‌ي من است دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، هرمنوتيك صوفيانه‌ي غزالي قرآن خانه‌ي من است، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : همه‌ي متون براي خواندن نيستند.…