تحقیق نظر اندیشمندان غرب در مورد قرآن

تحقیق نظر اندیشمندان غرب در مورد قرآن دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، نظر اندیشمندان غرب در مورد قرآن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : سخنی از«هربرت جرج ونو» می‌نویسد: «مهم‌ترین کتاب…