نقد روايات اهل سنت و بعثت

نقد روايات اهل سنت و بعثت دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان،  روايات اهل سنت و بعثت، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : عروة بن زبير شايد پيش خود فكر كرده كسى…