جایگاه تذهيب و تشعير

جایگاه تذهيب و تشعير دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تذهيب و تشعير، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :   نقوش لغزان و نرم و نازك نقوش پركار و گردش گر نقوش…