تحقیق تاملات فلسفی افلاطون

تحقیق تاملات فلسفی افلاطون دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تاملات فلسفی افلاطون ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : اولين بار افلا طون و ارسطو متعرض بحث نظري در باب صنعت…