تحقیق تاريخ از ديدگاه قرآن

تحقیق تاريخ از ديدگاه قرآن دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تاريخ از ديدگاه قرآن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : كلمه”تاريخ”بر وزن”تعريف”مصدر و به معناى شناختن حوادث و علت و زمان‏پديد…