تحقیق چگونگی به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي

تحقیق چگونگی به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، چگونگی به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمهسقيفه‌ي…