بررسي فیلم مسافران

بررسي فیلم مسافران دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، فیلم مسافران ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : نگاه بيضايي در مسافران، نگاه اسطوره‌اي است. اسطوره‌ها تفكرات انسان را درباره هستي و…