تصوير انسان و طبيعت در نقاشي هاي مينياتور

تصوير انسان و طبيعت در نقاشي هاي مينياتور دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، انسان و طبيعت ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :   نقاشي ايران از جمله هنرهاي طراز اول…