تحقیق اعجاز تشريعي در قرآن

تحقیق اعجاز تشريعي در قرآن دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اعجاز تشريعي در قرآن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : زماني كه غربيها به خود مي بالند كه تمدنشان چنان تمدني…