کندن موی وسواسی

کندن موی وسواسی مقاله روانشناسی -کندن موی وسواسی    مقدمه   تريکوتيلومانيا نوعي بيماري عصبي است که شخص ناراحتي هاي خودرا با کندن موهاي خود تخليه مي کند. تریکوتیلومانیا عمل…

کندن موی وسواسی

کندن موی وسواسی مقاله روانشناسی -کندن موی وسواسی    مقدمه   تريکوتيلومانيا نوعي بيماري عصبي است که شخص ناراحتي هاي خودرا با کندن موهاي خود تخليه مي کند. تریکوتیلومانیا عمل…

کندن موی وسواسی

کندن موی وسواسی مقاله روانشناسی -کندن موی وسواسی    مقدمه   تريکوتيلومانيا نوعي بيماري عصبي است که شخص ناراحتي هاي خودرا با کندن موهاي خود تخليه مي کند. تریکوتیلومانیا عمل…