دانشکده معماری

دانشکده معماری نقشه های دانشکده معماری شامل: سه طبقه. پلان های اندازه گذاری و مبلمان. چهار نما و دو برش طولی و عرضی.دو پرسپکتیو خارجی و دو پرسپکتیو داخلی. و…

دانشکده معماری

دانشکده معماری نقشه های دانشکده معماری شامل: سه طبقه. پلان های اندازه گذاری و مبلمان. چهار نما و دو برش طولی و عرضی.دو پرسپکتیو خارجی و دو پرسپکتیو داخلی. و…

دانشکده معماری

دانشکده معماری نقشه های دانشکده معماری شامل: سه طبقه. پلان های اندازه گذاری و مبلمان. چهار نما و دو برش طولی و عرضی.دو پرسپکتیو خارجی و دو پرسپکتیو داخلی. و…