خانه سالمندان (نقشه و رندر)

خانه سالمندان (نقشه و رندر) خانه سالمندان شامل: پلان همکف و لیست فضاها. پلان اندازه گذاری. پلان مبلمان. دو نما(شمالی و جنوبی). دو برش(طولی و عرضی). پلان بام. پلان شیب…

خانه سالمندان (نقشه و رندر)

خانه سالمندان (نقشه و رندر) خانه سالمندان شامل: پلان همکف و لیست فضاها. پلان اندازه گذاری. پلان مبلمان. دو نما(شمالی و جنوبی). دو برش(طولی و عرضی). پلان بام. پلان شیب…

خانه سالمندان (نقشه و رندر)

خانه سالمندان (نقشه و رندر) خانه سالمندان شامل: پلان همکف و لیست فضاها. پلان اندازه گذاری. پلان مبلمان. دو نما(شمالی و جنوبی). دو برش(طولی و عرضی). پلان بام. پلان شیب…