پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت(1992) HISD

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت(1992) HISD این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال است و در انتخاب گزینه های آن از مقیاس ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده است. این پرسشنامه میزان تمایل جنسی آزمودنی را مورد سنجش قرار می دهد. سوال های پرسشنامه تمایل جنسی به وسیله درمانگران در امور بالینی برای سنجش مشکلات جنسی و زناشویی […]

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت(1992) HISD

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت(1992) HISD این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال است و در انتخاب گزینه های آن از مقیاس ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده است. این پرسشنامه میزان تمایل جنسی آزمودنی را مورد سنجش قرار می دهد. سوال های پرسشنامه تمایل جنسی به وسیله درمانگران در امور بالینی برای سنجش مشکلات جنسی و زناشویی […]