دفترچه راهنمای فارسی نرم افزار تحلیل خطر زلزله، اثرات ساختگاه، انتخاب رکورد زلزله، EZ-Frisk

دفترچه راهنمای فارسی نرم افزار تحلیل خطر زلزله، اثرات ساختگاه، انتخاب رکورد زلزله، EZ-Frisk فایل ورد دفترچه راهنمای فارسی نرم افزار تحلیل خطر زلزله، اثرات ساختگاه، انتخاب رکورد زلزله نرم افزارEZ-Frisk این فایل 80 صفحه ای حاوی اطلاعات زیر می باشد: 1- کلیات.. 4 1-1- مقدمه . 4 1-2- قابلیت های نرم افزار EZ-FRISK.. 5 1-3- […]

دفترچه راهنمای فارسی نرم افزار تحلیل خطر زلزله، اثرات ساختگاه، انتخاب رکورد زلزله، EZ-Frisk

دفترچه راهنمای فارسی نرم افزار تحلیل خطر زلزله، اثرات ساختگاه، انتخاب رکورد زلزله، EZ-Frisk فایل ورد دفترچه راهنمای فارسی نرم افزار تحلیل خطر زلزله، اثرات ساختگاه، انتخاب رکورد زلزله نرم افزارEZ-Frisk این فایل 80 صفحه ای حاوی اطلاعات زیر می باشد: 1- کلیات.. 4 1-1- مقدمه . 4 1-2- قابلیت های نرم افزار EZ-FRISK.. 5 1-3- […]