طراحی مجتمع مسکونی

طراحی مجتمع مسکونی طراحی مجتمع مسکونی بلند مرتبه با تاکید بر مفهوم معماری سبز یکی از موضوعات پر کاربرد در طرح معماری دانشجویی و همچنین بازار کار حرفه ای معماریست…