نمونه فایل تحلیل کواریانس برای فصل چهارم

نمونه فایل تحلیل کواریانس برای فصل چهارم در این فایل تلاش شده است تا برای فصل چهارم پژوهش هایی که با آزمون کواریانس تحلیل می شود، یک قالب و ساختار…