مداوای سموم (محمد مؤمن حسيني ديلمي تنکابني)

مداوای سموم (محمد مؤمن حسيني ديلمي تنکابني) نسخه مشتمل است برپنج فصل.فصل اول درتدبیر تاثیر سموم واحتراز آن فصل دوم درتدابیرمشترکه سموم فصل سوم درسموم

ادامه مطلب

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات (قزوینی)

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات (قزوینی) زکریای قزوینی فرزند محمد (۶۰۰ – ۶۸۲)، جغرافی‌دان، دانشمند، تاریخ‌نویس و فیلسوف ایرانی‌تبار قرن هفتم هجری قمری است. نام کامل

ادامه مطلب

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات (مصور)

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات (مصور) زکریای قزوینی فرزند محمد (۶۰۰ – ۶۸۲)، جغرافی‌دان، دانشمند، تاریخ‌نویس و فیلسوف ایرانی‌تبار قرن هفتم هجری قمری است. نام کامل

ادامه مطلب

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات (خطی مصور)

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات (خطی مصور) زکریای قزوینی فرزند محمد (۶۰۰ – ۶۸۲)، جغرافی‌دان، دانشمند، تاریخ‌نویس و فیلسوف ایرانی‌تبار قرن هفتم هجری قمری است. نام

ادامه مطلب

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات

عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات زکریای قزوینی فرزند محمد (۶۰۰ – ۶۸۲)، جغرافی‌دان، دانشمند، تاریخ‌نویس و فیلسوف ایرانی‌تبار قرن هفتم هجری قمری است. نام کامل وی

ادامه مطلب

Translate »