دلاكروا تا نئوامپرسيونسيم

دلاكروا تا نئوامپرسيونسيم


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، دلاكروا تا نئوامپرسيونسيم ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : هنر كلاسيك و دموكراسي هنر كلاسيك يونان ما را در برابر مسئله اجتماعي دشواري قرار مي دهد. آزادي انديشي و فردگرايي دموكراسي ظاهراض هرگز با خشونت و نظم و انتظام اسلوب كلاسيك سازگار نيست. در حقيقت همانطور كه بررسي مشروح امر هم نشان مي دهد. آتن عصر كلاسيك آنقدر هم ادعا مي شود دموكرات نبود و هنر كلاسيك آن نيز به اندازه اي كه مي پندارند دقيقاً «كلاسيك» نيست. نخست انكه قرن پنجم پيش از ميلاد در تاريخ هنر يكي از اعصاري است كه در عرصه گرايش به طبيعت مهمترين و بر بخش ترين فيروزيها را داشته است. اين امر نه فقط در مورد اسلوب كلاسيك مجسمه ها و حجاريها المپيا و آثار هنري مورون صادق است. رابطه بين طبيعت گرايي و انتزاع رابطه بين طبيعت گرايي و انتزاع در هنرهاي تجسمي عصر كلاسيك حتي از آنچه در نمايشنامه مي بينيم بيشتر و بارزتر است. در هنر اخير الذكر ، تراژدي با آن گرايش شديدي كه به شكل دارد، فرم علي حده اي از هنر طبيعت گرايش تقليدي را تشكيل مي دهد و طبيعت گرايي تراژدي «طرح» داستان بايد منط …

0

پست های مرتبط

دلاكروا تا نئوامپرسيونسيم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *