راه های آموزش و تقویت املا در دوره ی ابتدایی به خصوص پایه ی اوّل:

راه های آموزش و تقویت املا در دوره ی ابتدایی به خصوص پایه ی اوّل:


کلمه سازی: حروف الفبا را به صورت کارت های خیلی کوچک در می آوریم. بچّه ها را گروه بندی می کنیم و کارت ها را به تعداد مساوی با حروف مساوی بین آن ها تقسیم می کنیم. در مدّت زمان مشخّص، هر گروهی که کلمات بیش تری با تعداد حروف بیش تر درست کند، برنده است. در این بازی حروف پرکاربرد، باید با تعداد بیش تری در اختیار هر گروه باشد.(با فرمت ورد 7 صفحه) …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.