فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش هیدرومتری خاک

فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش هیدرومتری خاک


آزمایش هیدرومتری خاک برای تعیین کیفی توزیع اندازه ذرات بخش ریزدانه خاک ها کاربرد دارد. برای تعیین توزیع اندازه ذرات (دانه بندی) مصالح که کوچکتر از الک نمره 200 و بزرگتر از حدود 0.2 میکرون هستند از روش رسوب گذاری یا هیدرومتری استفاده می شود.آزمایش هیدرومتری خاک بر روی مصالح عبوری از الک نمره 10 (2 میلیمتر) یا الک ریزتر انجام شده و نتایج حاصل از آن به صورت درصد عبوری ذرات ، در مقابل لگاریتم قطر ذرات ترسیم می شود. از این آزمایش می توان برای ارزیابی بخش ریزدانه یک خاک با محدوده وسیعی از اندازه ذرات ترسیم می شود. از این روش می توان برای ارزیابی بخش ریزدانه یک خاک با محدوده وسیعی از اندازه ذرات ، به واسطه ی ترکیب نتایج رسوب گذاری ، با نتایج حاصل از تحلیل الک (دانه بندی) در یک منحنی دانه بندی کامل استفاده نمود. همچنین ، زمانی که ذرات درشت دانه وجود ندارند یا زمانی که دانه بندی مصالح درشت دانه مورد نیاز نیست از این روش استفاده می شود. …

0

پست های مرتبط

فرم تحت اکسل آزمایش دانه بندی خاک
فرم تحت اکسل آزمایش دانه بندی خاک
فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش هیدرومتری خاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *