تعلیم و تربیت در قرآن

تعلیم و تربیت در قرآن


مفهوم تربیت v ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﺻﺪ وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن و اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺟﻪ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد. v ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ: ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ  (ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ) ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ (ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و…) ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻣﺮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ او ﺗﺪاوم دارد و ﻫﻤﻮاره اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮل و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد. ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن و وﺳﯿﻠﻪای ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و رﺷﺪ اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود. 18 اسلاید پاورپوینت v …

0

پست های مرتبط

تعلیم و تربیت در قرآن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *