تحلیل فارسی پایه سوم

تحلیل فارسی پایه سوم


کتاب فارسی سوم بر بنیاد رویکرد عام برنامه ی درسی ملی جمهوری اسلامی ایران یعنی شکوفایی فطرت الهی استواری است و با توجه به عناصر پنجگانه «علم.تفکر.ایمان.اخلاق و عملم»و جلوه های آن در چهار پهنه «خودـخلق ـخلقت ـخالق »بر پایه ی چهار چوب برنامه ای درسی قارسی دوره ای ابتدایی سازماندهی و تألیف شده است. رویکرد خاص برنامه های زیان اموزی بر آموزش مهارت های زیانی و فرا زبانی استوار است.به همین روی همزمان به دو پهنه ی مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری و نیز مهارت های فرازبانی «تفکر.نقدو تحلیل »پرداخته شده است.کتاب فارسی مهارت های خوانداری از یک سو بر قلمرو دریافت یا ادراکی زبان تمرکز دارد د درست دیدن درک خوانداری و شنیداری را اموزش می دهد و از سویی یا قلمرو تولید زبان پیوندی می یابد و در فرایند یاددهی یادگیری به ریز مهارت های خوانداری مانند رعایت آهنگ.لحن کلام.تکیه .مکث و درنگ در خوانش متن و سخن گفتن انتقادی می پردازن. کتاب مهارت های نوشتاری به قلمرو نماد های خطی و نوشتاری زبان و به دیگر سخن به پهنه ی مهارتهای تولید مکتوب زبان می پردازد یعنی در کتاب مهارت ه …

0

پست های مرتبط

تحلیل فارسی پایه سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *