بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي شهرستان اردبیل

بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي شهرستان اردبیل


چکیده رضايت بيمار يكي از ابعاد كيفيت مراقبت را تشكيل مي دهد و هدف نهايي از مطالعات رضايتمندي بهبـود كيفيـت خدمات بهداشتي درماني و ارتقاي مستمر مراكز بيمارستاني و اعتلاي بهداشت و درمـان كشـور اسـت. بـه همـين منظـور رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي اردبیل توسط پرسشنامه اي كـه شـامل مشخصـات دموگرافيك بيمار و سؤالاتي در مورد پذيرش، خدمات پزشكان، خدمات پرستاري، تجهيزات و دارو و فضاي فيزيكي بود، سنجيده شد.  15 صفحه ورد قابل ویرایش همراه با آمار و تحلیل های آماری …

پست های مرتبط

بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي شهرستان اردبیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *