آموزش مکالمه عربی مقطع متوسطه اول

آموزش مکالمه عربی مقطع متوسطه اول


بسمه تعالی باتوجه به رویکرد واهداف کتاب های درسی عربی مبنی برتوجه ومترکز بردرک و فهم وترمجه، و تاحدودی توجه به مکامله)هرچندکوتاه(وباتوجه به ابرازعالقه دانش آموزان به یادگریی مکامله عربی،دراین کتاب تالش شده است که در راستای حتقق این هدف و کمک به دانش آموزان عزیز در زمینه تقویت مکامله عربی بااستفاده شیوه پرسش وپاسخ ودرسطح مهان کتاب های درسی گامی هرچندکوچک برداشته شود. ازویژگی های این کتاب: 1 -استفاده ازتصاویرجهت جذابیت و سهولت درآموزش. 2 -آموزش مطالب براساس رعایت مهان نظم وترتیب مطالب درسی پایه هفتم وهشتم. 3 -استفاده ازشیوه پرسش وپاسخ وتکرار مطالب کتاب های درسی بااستفاده ازکلمات پرسشی خمتلف موجوددر کتاب های درسی. 4-بیشرت تالش شده كه مطالب درســی تکرارشوند،تاعالوه برتقویت مکامله باعث مترین و تکرار و درهنایت یادگریی بیشرتمهان مطالب درسی شو د.امادرکناراین مسأله،برخی مطالب نیزمهانند،سالم واحوالپرسی )التَّحیات(ویااسامی وخواص برخی میوه ها ویااطالعات بیشرتی درموردشغل ها،ویاحیوانات که برای دانش آموزان دارای جذابیت باشدآورده شده است .   پی دی اف  صفحه136 …

0

پست های مرتبط

آموزش مکالمه عربی مقطع متوسطه اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .