آموزش محاسبه ی ضريب فعالیت با معادله ي ويلسون Wilson Equation در متلب

آموزش محاسبه ی ضريب فعالیت با معادله ي ويلسون Wilson Equation در متلب


آموزش محاسبه ی ضريب فعالیت با معادله ي ويلسون  Wilson Equation معادله ي ويلسون براي تخمین ضرايب فعالیت مواد غیرايده آل امتزاج پذير مورد استفاده قرار مي گیرد. پارامترهاي معادله ي ويلسون توسط داده هاي آزئوتروپي قابل محاسبه است. در نطقه ي آزئوتروپ ي فشار پايین، ضرايب فعالیت فاز مايع ازمعادله ي gamma=P/Pi محاسبه مي شود . نوع فایل: Matlab & PDF تعداد صفحات: 2 ورودی ها: w1 = 78; mw1 = 46.07; mw2 = 114; Ta = 77; P = 760; A1 = 8.04494; B1 = 1554.3; C1 = 222.65; A2 = 6.92374; B2 = 1355.126; C2 = 209.517; % mole fraction x1 = (w1/mw1)/(w1/mw1 + (100-w1)/mw2); x2 = 1 – x1; % vapor pressure P1 = 10^(A1 – B1/(Ta + C1)); P2 = 10^(A2 – B2/(Ta + C2));   …

0

پست های مرتبط

آموزش محاسبه ی ضريب فعالیت با معادله ي ويلسون Wilson Equation در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *