کدهای کنترل پیش بین غیرخطی

کدهای کنترل پیش بین غیرخطی

کنترل پیش بین غیرخطی کدهای متلب و میپل و ++C مربوط به کنترل پیش بین غیرخطی کدها مربوط به کتاب زیر است و حدود ده مثال از این کتاب کدهای آن موجود است. Nonlinear Model Predictive Control – Lars NMPC می توانید برای سیستم خودتان کدها را نیز تعمیم دهید. کدها به صورت عمومی نوشته شده است و برای هر سیستمی جواب می دهد.   …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.