پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك


معرفي ابزار: اين پرسشنامه در سال 1996 توسط ايلينا جرابك براي سنجش اضطراب اجتماعي ساخته شده است. اين ابزار داراي 25 سوال 5 گزينه اي با گزينه هاي تقريبا هميشه، اغلب اوقات، گاهي اوقات، بندرت، تقريبا هيچ وقت است. اين پرسنامه توسط سام دليري (1381) در ايران روي يك گروه 477 نفري از دانش آموزان اجرا شده است و روايي و پايايي آن مطلوب گزارش شده. روايي ابزار: با استفاده از روش تحليل عاملي، 5 عامل شامل ترس از بيگانگان، ترس از ارزيابي توسط ديگران، ترس از صحبت كردن در جمع، ترس از انزواي اجتماعي، و ترس از آشكار شدن علايم اضطراب استخراج شده است كه اين 5 عامل 23/47 درصد واريانس كل تست را تبيين مي كنند (سام دليري، 1381). در پژوهش حاضر نيز پايايي ابزار به روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه ضريب حاصله 87/0 بود. نوع فایل : قابل ویرایش فرمت فایل : doc تعداد صفحات : 2 صفحه …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.