پاورپوینت مقياس ليکرت (Likert scales)

پاورپوینت مقياس ليکرت (Likert scales)


پاورپوینت مقیاس لیکرت تعداد13 مجموعه اي از نشانه ها يا اعداد هستند كه مي توان آن را به آزمودني يا رفتار او نسبت داد و نشاندهنده خصوصيات يا عملكردي هستند كه قرار است اندازه گيري شود سنجش جهت و شد ت نگرش افراد در يك يا چند بعد است. نگرش       Attitude نگرش که از طريق آموزش های اجتماعی تحقق می يابد, ترکيبی از باورها,گرايش ها يا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمايل فرد برای نشان دادن واکنش به شيوه ای نسبتاً ثابت به اشياء,اشخاص و رويدادهای خاص اطلاق می شود.   …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.